Ksh27,100.00
Davey Torrium II
Ksh42,600.00
Davey XF 171
Ksh18,700.00
Davey Jetplus JY 350